صفحه نخست معرفی سازمان اساسنامه سازمان
اساسنامه سازمان حمل و نقل و ترافيك مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
فهرست محتوا
اساسنامه سازمان حمل و نقل و ترافيك
صفحه دوم
صفحه سه
صفحه چهار
صفحه پنج
تمام صفحات

 

 

 

 

 

فصل اول : کلیات

ماده 1 : نام سازمان

سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد می‌باشد که اختصارا در این اساسنامه "سازمان" نامیده می‌شود.

ماده 2 : هدف سازمان

تلاش برای بهبود امور و مرور در شهر از طریق مطالعه، برنامه ریزی، طراحی، آموزش، نظارت و هماهنگی در امر حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد جهت جابجایی ایمن، ارزان، سریع و راحت مسافران، عابران و کالا می‌باشد.

تبصره: اهداف سازمان باید در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور باشد.

ماده 3 موضوع سازمان

سازمان برای نیل به اهداف فوق الذکر با رعایت مقررات مرتبط اقدام به اجرای موضوعات ذیل می‌نماید:

1 – تهیه آمار و اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعات حمل و نقل و ترافیک شهر و ارتباط با دستگاههای ذیربط

2 – تهیه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

3 – تدوین نظام برنامه ریزی و تهیه طرحهای مورد نیاز حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد و نظارت بر اجرای آنها

4 – ارائه پیشنهاد برای اصلاح و قوانین، آیین نامه ها ، استاندارها و ضوابط به مراجع ذیربط

5 – ارائه پیشنهاد تعداد مورد نیاز ناوگان حمل و نقل عمومی به مراجع ذیصلاح

6 – بکار گیری اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اجرای اهداف سازمان

7 – انجام مطالعات مورد نیاز حمل و نقل درون شهری و بهنگام سازی ادواری آنها

8 – مشارکت با اشخاص حقیقی، حقوقی، اجرایی، آموزشی و پژوهشی، داخلی و خارجی در زمینه تعمیم و توسعه فعالیتهای موردنظر در اهداف سازمان

9 – اقدامات لازم در جهت ارتقا سطح دانش و بینش فنی کارکنان و کارشناسان و ایجاد ارتباط با مراکز علمی و فنی و دانشگاهی در داخل و خارج از کشور

10 – شرکت فعال در مجامع ملی و بین اللملی آموزشی، پژوهشی و مطالعاتی

11 – تدوین سیاستها و خط و مشی های اجرایی لازم

12 – اعمال نظارت بر اداره امور پارکینگهای حاشیه‌ای عمومی و خصوصی

13 – ارائه و اجرای خدمات مورد نیاز شهرداری که مرتبط با اهداف سازمان باشد.

14 – تهیه طرحها و ارائه پیشنهاد برای جابجایی ایمن مسافر و کالا

15 – رعایت سیاستها، استانداردها، قوانین و مقررات برای حفظ میحط زیست و کاهش مصرف انرژی در کلیه طراحی‌ها و راهکارهای اجرایی

16 – ارائه خدمات مشاوره‌ای به شهرداریها برای تدوین شرح خدمات، انتخاب مشاور، هدایت، نظارت و تحویل گیری مطالعه و تلاش برای تصویب در مراجع مربوط

17 – تدوین و اجرای برنامه‌های آموزش عمومی برای ارتقا سطح فرهنگ و رفتار ترافیکی شهروندان با بهره‌برداری از سیاستهای آموزشی مصوب و همکاری دیگر دستگاهها

ماده 4 : نوع سازمان

سازمان بر اساس ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 تاسیس می‌‌گردد و وابسته به شهرداری مشهد می‌باشد که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و طبق اصول بازرگانی و مفاد این اساسنامه به صورت خودگران و خودکفا اداره می‌شود.

ماده 5 : مدت سازمان

مدت سازمان از تاریخ تاسیس نامحدود است.

ماده 6 : مرکز سازمان و محدوده عمل

مرکز اصلی سازمان شهر مقدس مشهد است و محدوده عمل آن محدوده قانونی و حریم شهر مشهد می‌باشد.

تبصره: سازمان می‌تواند بنا به درخواست شهرداریهای شهرهای اطراف، نسبت به ارائه خدمات فنی و مهندسی مرتبط با اهداف سازمان، به آنها اقدام نماید.

فصل دوم : سرمایه و منابع درآمد سازمان

ماده 7 سرمایه سازمان

الف سرمایه نقدی سازمان : عبارت است از مبلغ چهار میلیارد ریال وجه نقد که تمامی آن از محل اعتبارات شهرداری مشهد به حساب بانکی سازمان نزد یکی از بانکهای رسیمی کشور واریز می‌شود.

ب سرمایه غیرنقدی سازمان: عبارت است از اموال منقول و غیرمنقول اعم از ماشین آلات،زمین و ساختمان و تاسیسات قابل استفاده، که از طرف شهرداری با رعایت مقررات و آیین نامه مالی شهرداریها و بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شهرداری که به تایید شورای سازمان و شورای اسلامی شهر می‌رسد با رعایت سایر مقررات موضوعه در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت.

کل سرمایه متعلق به شهرداری مشهد بوده و قابل انتقال به غیر نمی‌باشد.

تبصره 1 : شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این اساسنامه سرمایه فوق را با رعایت کامل مقررات مالی به سازمان تحویل نماید.

تبصره 2 : انتقال و واگذاری اموال سازمان تابع آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان در نهایت قانون شهرداری می‌باشد.

تبصره 3 : در صورت انحلال سازمان، کلیه داراییها اعم از  منقول و غیرمنقول و مطالعات و دیون و تعهدات به شهرداری مشهد منتقل می‌گردد.

تبصره 4 : اعضای شورا، نمایندگان قانونی سرمایه شهرداری در سازمان بوده و به همراه اعضا هیات مدیره و مدیرعامل در حدود وظایف و اختیاراتی که در این اساسنامه دارند امین سرمایه و اموال و دارایی سازمان می‌باشند.

ماده 8 منابع درآمد سازمان

سازمان می تواند برای تامین هزینه ها و تقویت بنیه مالی خود از طریق زیر با رعایت مقررات مربوطه کسب درآمد نماید.

الف – درآمد حاصل از پارکینگ‌ حاشیه‌ای معابر از قبیل توقف سنج، کارت پارک و نظایر آن

ب – درآمد حاصل از پارکینگهای عمومی و خدماتی

ج - درآمد ناشی از امور کارشناسی، مشاوره و خدماتی

د – دریافت اعانات و هدایا با با تصویب مصادیق آن به صورت مورد به مورد توسط شورای سازمان

ه‍ - مشارکت با بانکها و موسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات مربوطه

و – کسب سایر درآمدهای مربتط با اهداف سازمان با تصویب مورد به مورد توسط شورای سازمان و سایر مراجع ذیربط

تبصره1: شهردای موظف است تا زمانیکه درآمدهای پیش بینی شده سازمان در این ماده تکافوی هزینه آن را ننماید هزینه‌های مربوطه را برابر مقررات تعمیم و سازمان را در انجام وظایف یاری نماید.

تبصره 2: در اجرای سیاست خودکفایی و در صورت سوددهی سازمان می‌تواند هرسال پنج (5) الی ده (10)درصد سود ویژه خود را با استهلاک بدهیهای خود به حساب شهرداری مشهد واریز نماید. 

منوی اصلی