صفحه نخست معرفی سازمان اساسنامه سازمان
اساسنامه سازمان حمل و نقل و ترافيك - صفحه دوم مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
فهرست محتوا
اساسنامه سازمان حمل و نقل و ترافيك
صفحه دوم
صفحه سه
صفحه چهار
صفحه پنج
تمام صفحات


 

 

 

فصل سوم : ارکان سازمان

ماده 9 : ارکان سازمان

ارکان سازمان عبارتند از:

الف – شورای سازمان

ب- هیات مدیره

ج – مدیرعامل

د – بازرس (حسابرس)

ماده 10 شورای سازمان عبارت خواهد بود از :

الف – شهردار مشهد به عنوان رئیس شورا

ب – معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد

ج – دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان خراسان

د – یک نفر کارشناس امور حمل و ترافیک به پیشنهاد شهردار و تایید رییس شورای هماهنگی ترافیک استان

ه‍ - نماینده شورای اسلامی شهر مشهد

ماده 11 : تشکیل جلسات شورای سازمان و نحوه اتخاذ تصمیم

شورای سازمان به طور معمول سالی دوبار در تیرماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و دیگری در بهمن ماه برای تصویب برنامه و بودجه سال آینده و برنامه‌های میان مدت و دراز مدت سازمان و انجام سایر وظایف به دعوت رئیس شورا در محل شورا تشکیل می‌شود.

تبصره 1: جلسات شورا خارج از مواعد مذکور در ماده 11 بنا به تقاضای مدیر عامل و یا رئیس هیات مدیره یا بازرس (حسابرس) و یا دو نفر از اعضای شورا تشکیل خواهد شد.

تبصره 2 : دعوت از شورای سازمان با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع دستور جلسه حداقل هفت روز قبل از تشکیل جلسه شورا به وسیله دعوتنامه کتبی از اعضا توسط رئیس شورا بعمل خواهد آمد.

ماده 12 : جلسات شورا با حضور کل اعضا رسمیت می‌یابد و چنانچه در نوبت اول کل اعضا حضور بهم نرسانند در نوبت دوم که حداکثر ظرف پانزده روز آینده خواهد بود با حضور حداقل سه نفر تشکیل خواهد گردید.

تبصره : تصمیمات شورا به اتفاق آراء یا به اکثریت سه رای موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که شهردار یکی از آن سه نفر باشد. نظرات و دلایل مخالفین می‌بایستی کتبا و مستدلا در صورتجلسه قید شود و متن آن نیز در دفتر مخصوصی ( که توسط شورا برگ شماری و نخ کشی و مهر سربی شده باشد و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبت گردیده و به امضا اعضاء رسیده است) درج شود.

ماده 13 : وظایف و اختیارات شورا به شرح ذیل می‌باشد.

1 – استماع گزارش سالانه هیات مدیره و بازرس(حسابرس) راجع به امور سازمان و تصویب آن

2 – بررسی و تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان سازمان و صورت دارایی و دیون عملیات سازمان بر اساس گزارش هیات مدیره و بازرس (حسابرس) و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها

3 – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه ریزی برای فعالیت‌های سال آتی و برنامه‌های میان مدت و دراز مدت سازمان پیشنهادی هیات مدیره

4 – بررسی و تایید بودجه و اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه، مصوبات شورای سازمان در امور فوق بلافاصله پس از تصویب به شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن جهت تصویب ارسال خواهد شد.

5 – بررسی و تایید تشکیلات اداری سازمان که توسط هیات مدیره تهیه و پیشنهاد می‌شود و اجرای آن پس از اعمال مفاد ماده 54 قانون شهرداری و اخذ مصوبه وزارت کشور.

تبصره: با شروع به کار سازمان چنانچه در شهرداری برای انجام وظایف سازمان پست های مصوب وجود داشته باشد پست های مذکور و شاغلین آنها تحت مدیریت سازمان قرار گرفته و از محل اعتبارات سازمان حقوق و مزایای خود را دریافت خواهند کرد. بدیهی است چنانچه برای سازمان تشکیلات تفصیلی جداگانه‌ای براساس آیین نامه استخدامی شهرداری های کشور تهیه شود شاغلین پستهای مذکور در پست های جدید تطبیق خواهند یافت.

6 – آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان براساس مفاد اساسنامه سازمان و قانون شهرداری توسط هیات مدیره تهیه و به شورا پیشنهاد می‌شود که پس از موافقت شورا با تصویب وزارت کشور به مورد اجرا درخواهد آمد.

تبصره: تا زمانیکه سازمان آیین نامه مالی و معاملاتی خاصی نداشته باشد آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/46 با رعایت مفاد اساسنامه سازمان ملاک عمل خواهد بود که در این صورت بجای انجمن شهر و شهردار به ترتیب شورای سازمان و مدیرعامل جایگزین خواهند شد. شورای سازمان می‌تواند اختیارات خود را تا میزان معینی به هیات مدیره و مدیرعامل واگذار نماید.

7 – تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل وفق مقررات موضوعه، ضمنا شورا می‌تواند طرح پرداخت حقوق و مزایا بصورت کارانه را برای مدیر عامل تنظیم و پس از تصویب وزارت کشور به مورد اجرا گذارد.

8 – اتخاذ تصمیم در مورد ذخیره مالی سازمان پس از رسیدن به حد نصاب (یک پنجم) سرمایه به منظور استفاده فعال از ذخیره مذکور

9 – انتخاب و تجدید انتخاب اعضا انتخابی هیات مدیره و مدیرعامل از میان افراد معرفی شده توسط شهردار وهمچنین تعیین میزان حق الجلسه اعضای شورای سازمان و اعضای غیر موظف (پاره وقت) هیات مذکور بر اساس مقررات مربوطه ضمنا شورا می‌تواند برای اعضا پاره وقت حق الزحمه و برای اعضای تمام وقت هیات مدیره حقوق و مزایا وفق مقررا ت مربوطه تعیین نماید، یا پرداخت حقوق و مزایای اعضای موظف هیات مدیره را به صورت کارانه تنظیم و پس از تصویب وزارت کشور به اجرا گذارد.

تبصره: حداکثر میزان حق الجلسه اعضا غیر تمام وقت یک چهلم حقوق و مزایای مدیرعامل برای هر جلسه خواهد بود.

10 – انتخاب بازرس(حسابرس) و معرفی وی جهت صدور حکم از طریق استانداری به همراه فرم مشخصات بازرس (حسابرس) به وزارت کشور و تعیین حق الزحمه بازرس (حسابرس) با رعایت مقررات مربوطه

11 – تصویب دریافت وام و تعیین نحوه هزینه و بازپرداخت آن و نیز مصادیق وام که می‌بایستی منطبق با موضوع و اهداف سازمان باشد.

12 – اجازه مشارکت و سرمایه گذاری با بانکها و سایر موسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات مربوطه و در قالب موضوع و اهداف سازمان

13 – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف مدیر عامل یا پیشنهاد دهندگان تشکیل شورا در  قالب مفاد اساسنامه و طبق مقررات قانون تجارت در دستور جلسه بوده و بایستی در شورا مطرح گردد.

14 – اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد آن برای تصویب وزرات کشور

15 – شورا می‌تواند اصلاح و تجدید نظر در مواد اساسنامه رابه شورای اسلامی شهر پیشنهاد تا پس از تصویب به وزارت کشور برای تایید ارسال نماید.

16 – پیشنهاد انحلال سازمان به وزارت کشور

تبصره: در صورتیکه سازمان کارایی و بازدهی لازم را طبق مفاد اساسنامه نداشته باشد و یا موضوع ماده 7 و تبصره 1 ذیل آن در زمان مقرر و با رعایت مقررات مربوط محقق نشده باشد شورای سازمان پیشنهاد انحلال را به مراجع مربوط ارائه می‌نماید.

17 بررسی و تصویب کلیه آئین نامه‌های داخلی و دستورالعملها و ضوابط مورد نیاز پیشنهادی هیات مدیره (بجز آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان برابر مفاد بند 6 ماده 13 عملی خواهد شد) با رعایت مقررات ذیربط و دستورالعملهای وزارت کشور و اصلاح و تغییرات آنها

18 تصمیم گیری در مورد دعاوی از طریق مصالحه و یا ارجاع امر به مقامات ذیصلاح و تعیین دارو با رعایت مقررات موضوعه

19 نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیر عامل و هیات مدیره

20 تصویب قبلو هدایا و اعانات و کمکها بنام سازمان 

منوی اصلی