صفحه نخست معرفی سازمان اساسنامه سازمان
اساسنامه سازمان حمل و نقل و ترافيك - صفحه سه مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
فهرست محتوا
اساسنامه سازمان حمل و نقل و ترافيك
صفحه دوم
صفحه سه
صفحه چهار
صفحه پنج
تمام صفحات

 

 


 

ماده 14 هیات مدیره سازمان مرکب از 3 نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل می‌باشند که عبارتند از:

1 – معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری به عنوان عضو اصلی ثابت که ریاست هیات مدیره را به عهده خواهد داشت (در صورت عدم وجود پست مذکورخدمات شهری و یا اموز اجرایی شهرداری)

2 – دو نفر کارشناس دارای تخصص در رشته‌های امور حمل و نقل و ترافیک و آگاه به مسائل سازمان از بین کسانی که علاوه بر داشتن مدرک علمی و تخصصی مربوط (لیسانس) در رشته مربوطه دارای حداقل  پنج سال تجربه علمی باشند به عنوان عضو اصلی و یک نفر نیز که دارای شرایط فوق باشد به عنوان عضو علی البدل با معرفی رییس هیات مدیره و با تصویب شورا و حکم رییس شورا برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و تمدید انتخاب آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است.

تبصره : چنانچه هر یک از اعضا هیات مدیره در انجام وظایفی که طبق مفاد اساسنامه عهده دار می‌باشد قصور ورزد. شورا می‌تواند با توجه به موارد ذیل پس از استیضاح نسبت به عزل وی اقدام کند.

1 – چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی به عملکرد هیات مدیره ایرادی داشته و یا آن را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورا منعکس می‌نماید. رئیس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز بعد از دریافت نامه موضوع را در جلسه فوق العاده شورا مطرح و نتیجه را مستدلا اعم از آنکه منجر به ابقا یا انحلال هیات مدیره شود بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید.

2 – چنانچه هر یک از اعضا شورا نسبت به عملکرد هر یک اعضای هیات مدیره سازمان اعتراضی داشته باشند می‌بایستی کتبا به رئیس شورا گزارش دهند و رئیس شورا می‌بایستی بر اساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی، جلسه فوق العاده شورا را تشکیل تا به موضوع رسیدگی شود.

رئیس شورا موظف است مطالب مذکور را به عضو هیات مدیره که مورد استیضاح قرار گرفته ابلاغ نماید، فرد مورد نظر مکلف است در اولین جلسه شورا که توسط رئیس شورا تعیین می‌شود حضور بهم رسانده و پاسخ لازم ارائه نماید.

چنانچه شورا به عضو هیات مدیره (فرد استیضاح شده) رای عدم اعتماد دهد عضو مزبور بلافاصله از سمت خود عزل می‌شود.

2 - چنانچه عضو استیضاح شده هیات مدیره رئیس هیات مدیره باشد که ضمنا معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری را به عهده دارد (در صورت داشتن پست مذکور) جلسه شورا بدون حق رای وی تشکیل خواهد شد در این صورت تصمیمات به اتفاق آرا یا اکثریت سه رای مشروط بر آنکه یکی از آن سه نفر شهردار باشد اتخاذ خواهد شد و چنانچه رای بر عدم اعتماد باشد رئیس هیات مدیره علاوه بر، بر کناری از ریاست هیات مدیره با ذکر تخلفات به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهد شد. بدیهی است تا تعیین جانشین وی یکی از معاونت‌های شهرداری با انتخاب شهردار و با اطلاع شورا عهده‌دار وظایف معاون مذکور در شورا و هیات مدیره خواهد شد. صورتجلسه شورا مبنی بر استیضاح رئیس هیات مدیره و رای عدم اعتماد با ذکر دلایل و مستندات می‌بایستی بلافاصله توسط رئیس شورا (شهردار) به وزارت کشور (اداره کل امورشهرداریها) ارسال گردد.

3 – هریک از اعضا هیات مدیره موضوع بند 2 ماده 14 می‌تواند استعفا خود را از دو ماه قبل به اطلاع رئیس شورا برساند. رئیس شورا می‌تواند با استعفا مخالفت کند و عضو مذکور نیز می‌تواند بعد از یک ماه از تاریخ اعلان، استعفا مجدد خود را با درج مهلت دو ماهه اعلام دارد و رئیس شورا موظف است حداکثر تا 15 روز نسبت به تشکیل شورای فوق العاده اقدام و موضوع استعفا را مطرح و عضو جایگزین را معرفی کند. شورا موظف است قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفی نسبت به انتخاب عضو جایگزین اقدام کند.

ماده 15 اعضا انتخابی هیات مدیره ممکن است با تشخیص شورا به طور تمام وقت یا نیمه وقت مشغول خدمت باشند و در صورت تمام وقت بودن مسئولیت اداره سرپرستی یکی از واحدهای اصلی و اساسی سازمان از طرف مدیرعامل به عهده هریک از آنها محول خواهد شد. اعضا تمام وقت حق اشتغال به هیچ نوع کاری را در خارج از سازمان غیر از کارهای آموزشی آن هم با موافقت شورا نخواهند داشت.

ماده 16 اعضا شورای سازمان و هیات مدیره و مدیر عامل حق ندارند در معاملاتی که با سازمان یا به حساب سازمان صورت می‌گیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت نموده و یا سهیم شوند و همچنین مراعات مفاد ماده 129 قانون تجارت و منع مداخله کارمندان دولت در معاملات الزامی است.

ماده 17 طرز تشکیل جلسات هیات مدیره

تشکیل جلسات هیات مدیره به موجب دستور جلسه منضم به دعوت کتبی رییس هیات مدیره خواهد بود که از اعضا اصلی و علی البدل به عمل آید و عضو علی البدل می‌بایستی در کلیه جلسات حضور یابد و در صورتی که یکی از اعضا اصلی هیات مدیره در جلسه شرکت نکند عضو علی البدل به جای عضو اصلی غایب رای خواهد داد. جلسات هیات مدیره با حضور کلیه اعضا تشکیل می‌گردد و مصوبات به اتفاق آرا یا با اکثریت دو رای وقتی معتبر خواهد بود که رئیس هیات مدیره یکی از دو نفر باشد در صورتیکه یک نفر از اعضا رای مخالف داشته باشد می‌بایستی به صورت مستدل در صورت جلسه ذکر نماید. صورت جلسه هیات مدیره در دفتر صورت جلسات که توسط شورا امضا ،شماره گذاری و نخ کشی و مهر سربی شده است ثبت و به امضا اعضا خواهد رسید.

تبصره 1 : موضوعی که یک بار با آن مخالفت شده باشد و به دلیل عدم کسب آرا موافق به تصویب نرسیده است نباید بدون حضور مخالفین مجددا مطرح شود مگر آن که مخالفین مستعفی یا بر کنار شده باشند که در این صورت جهت اطلاع اعضا جدید از دلایل مخالفین، نظریه مخالف می‌بایستی در جلسه قرائت گردد.

تبصره 2 : جلسات هیات مدیره حداقل هر هفته یک بار در روز و ساعت معین در محل سازمان تشکیل می‌شود و چنانچه جلسه فوق العاده ضرورت یابد با دستور کتبی مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره و دعوت رییس هیات مدیره تشکیل خواهد شد.

تبصره 3 : چنانچه هر یک از اعضا هیات مدیره سه مرتبه بدون عذر موجه یا سه ماه متوالی با عذر موجه در جلسه شرکت نکنند به خودی خود مستعفی شناخته خواهد شد.

تبصره 4 : هیچ یک از اعضا هیات مدیره منفردا مجاز به انجام اموری به نام سازمان نخواهند بود. مگر به موجب تصویب هیات مدیره

تبصره 5 : مدیرعامل چنانچه عضو هیات مدیره نباشد موظف به حضور در کلیه جلسات هیات مدیره است و می‌تواند نظرات خود را نسبت به امور فنی، مالی، اداری ابراز نماید ولی حق رای ندارد مگر آنکه در معذوریت، مرخصی و یا ماموریت باشد که در این صورت جانشین وی که برابر مفاد تبصره بند 13 ماده 25 اساسنامه تعیین شده در جلسات بدون حق رای حضور نخواهد یافت.

ماده 18 : وظایف و اختیارات هیات مدیره

هیات مدیره دارای اختیارات ذکر شده در این اساسنامه و یا تفویض شده از طرف شورای سازمان برای اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان می‌باشد. مگر در مواردی که اخذ تصمیم درباره آنها طبق اساسنامه در صلاحیت شورا و یا مدیرعامل باشد.

هیات مدیره از جمله دارای وظایف و اختیارات زیر است.

1 – بررسی بودجه اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالانه پیشنهادی مدیرعامل سازمان برای ارائه به شورا جهت تصویب

2 – بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه و سایر گزارشات مالی و عملیاتی تسلیمی مدیرعامل و پیشنهاد آن به شورا

3 – تهیه و تنظیم آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان و پیشنهاد آن به شورا و نظارت بر اجرای آن پس از موافقت شورا و تصویب وزارت کشور و نیز بررسی و پیشنهاد آیین نامه‌ها داخلی و دستورالعملها و ضوابط مورد نیاز سازمان پیشنهادی مدیر عامل به شورا و نظارت بر اجرای آن پس از تصویب.

4 – پیشنهاد تشکیلات اداری سازمان و واحدهای تابعه متناسب با نیاز و حجم کار و درآمد و برنامه سالانه سازمان جهت بررسی و اقدامات بعدی به شورا

5 – رسیدگی و تصویب معاملات در مواردی که طبق آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان به عهده هیات مدیره است و  نظارت بر اجرای آن

6 – بررسی و پیشنهاد معاملات و سفارشهای خرید  و فروش داخلی و خارجی به شورا

7 – بررسی و پیشنهاد اخذ وام با تعیین نحوه هزینه و استهلاک آن و مشارکت سازمان با بانکها و موسسات اعتباری مجاز به شورا در قالب اهداف و موضوع سازمان و رعایت مقررات موضوعه

8 – بررسی و تصویب کلیه قراردادهایی که با افراد حقیقی و حقوقی منعقد خواهد شد با رعایت مقررات موضوعه

9 – نظارت در حفظ و نگهداری دارایی و سرمایه و اموال سازمان

10 – بررسی و تصویب و تجدید نظر در مطالعات ، برنامه‌ها و طرحهای جامع و ساماندهی و به طور کلی طرحهای اجرایی سازمان و نظارت و مراقبت در انجام طرحهای مصوب

11 – نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیرعامل

12 – تصویب پاداش و برقراری حقوق و مزایای افرادی که به خدمت سازمان پذیرفته می‌شوند با رعایت مقررات مربوطه

13 – بررسی و اظهارنظر و تصویب سایر پیشنهادات و اموری که از طرف مدیرعامل در قالب وظایف پیشنهاد می‌گردد.

14 – افتتاح حساب درآمد و هزینه و سایر حسابهای مورد نیاز در بانکها و موسسات اعتباری مجاز با اطلاع شورا و با رعایت مقررات قانونی و آیین نامه مالی و معاملاتی

  

منوی اصلی