صفحه نخست معرفی سازمان اساسنامه سازمان
اساسنامه سازمان حمل و نقل و ترافيك - صفحه چهار مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
فهرست محتوا
اساسنامه سازمان حمل و نقل و ترافيك
صفحه دوم
صفحه سه
صفحه چهار
صفحه پنج
تمام صفحات

 

 

 

 

ماده 19 – چنانچه اعضای هیات مدیره در مورد تصمیمات و مسائل مالی و حتی اداری سازمان اختلاف نظر داشته باشند می‌بایستی مراتب را کتبا به شورا اعلام نموده و تصمیمات شورا که با رعایت مفاد اساسنامه اتخاذ می‌شود نسبت به مسائل مربوط نافذ می‌باشد.

ماده 20 – هیات مدیره در حدود مصوبات شورا در کلیه محاکم و مراجع اعم از قضایی و اداری نماینده تام الاختیار سازمان بوده و دارای کلیه اختیارات مندرج در مواد 62 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی با حق صلح و سازش خواهد بود هیات مدیره در امور مذکور راسا یا با انتخاب وکیل یا تفویض اختیار به مدیرعامل و عنداللزوم با تفویض حق انتخاب وکیل با حق توکیل به مدیر عامل اقدام خواهند کرد.

ماده 21 – هیات مدیره می‌تواند در حدود اساسنامه و آئین نامه های مربوطه قسمتی از اختیارات خود را با جلب نظر شورا با حفظ مسوولیت خود به مدیرعامل تفویض نماید.

تبصره: مدیرعامل موظف است که گزارش عملیات اجرائی در حدود اختیارات تفویضی ماده فوق را همه ماهه به هیات مدیره تسلیم نماید.

ماده 22 – غیر از مدیرعامل و اعضا انتخابی تمام وقت (اعضا موظف) هیات مدیره که از سازمان حقوق و مزایای ماهیانه دریافت خواهند کرد. دیگر اعضای هیات مدیره در ازای شرکت در جلسات غیر از حق‌الزحمه (کارانه) و یا حق الجلسه که از طرف شورا تعیین می‌گردد وجهی دریافت نخواهد کرد. به هرحال به هر نفر بیش از شش جلسه در ماه حق الجلسه پرداخت نخواهد شد.

ماده 23 مدیرعامل

مدیرعامل سازمان از افراد ذیصلاح که علاوه بر مدارک علمی و تخصصی مرتبط با حمل و نقل و ترافیک (حداقل لیسانس) و دارای تجربیات کافی در مسایل مربوط باشد برای خدمت تمام وقت از بین اعضای انتخابی (اعم از اصلی یا علی البدل) هیات مدیره و یا خارج از سازمان (مشروط به داشتن شرایط حداقل مشابه اعضای انتخابی) برای مدت سه سال با تصویب شورا و پس از تایید وزارت کشور و با حکم رئیس شورا منصوب می‌گردد.

الف – مشخصات کامل مدیر عامل می‌بایستی همراه با فرم معرفی نامه به وزارت کشور اعلام شود.

ب – تجدید انتخاب مدیرعامل بلامانع است و تا تعیین مدیرعامل جدید مدیرعامل قبلی وظایف مربوطه را انجام خواهد داد.

ماده 24 دوره خدمت مدیرعامل در موارد ذیل خاتمه می‌پذیرد:

1 – چنانچه هر یک از اعضا هیات مدیره سازمان به عملکرد مدیرعامل ایراد و یا اعتراضی داشته باشند می‌بایستی مطلب را کتبا به مدیرعامل و همچنین به رئیس هیات مدیره تسلیم دارند و رئیس هیات مدیره می‌بایستی موضوع را در اولین جلسه هیات مدیره که با حضور مدیر عامل تشکیل می‌شود مطرح نماید. مدیرعامل پاسخ خواهد داد و در صورتی که عضور معترض قانع نشده باشد سوال خود را کتبا به شورا ارسال خواهد داشت در این صورت و همچنین در صورتی که هر یک از اعضا شورا به عملکرد مدیرعامل اعتراض داشته باشند. رئیس شورا می‌بایستی بر اساس گزارشات مذکور و یا گزارشات واصله از بازرسی و همچنین بر اساس نظرات اعلامی وزارت کشور جلسه فوق العاده شورا را تشکیل تا به موضوع رسیدگی شود. رئیس شورا موظف است مطلب مذکور را به مدیرعامل ابلاغ نماید و مدیرعامل مکلف است تا در جلسه عادی و یا فوق العاده شورا که توسط رئیس شورا تعیین می‌شود حضور بهم رسانیده و پاسخ ارائه نماید و چنانچه شورا به مدیرعامل رای عدم اعتماد دهد، مدیرعامل بلافاصله از سمت خود عزل می‌شود.

2 – در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی

3 – خاتمه مدتی که برای آن دوره انتخاب شده است.

4 – چنانچه فاقد هر یک از شرایط مربوط به انتخاب مدیرعامل باشد.

5 – استعفا یا فوت

تبصره : در مورد فوت مدیرعامل حسب اعلام هیات مدیره یکی از مدیران یا مسوولان سازمان با انتخاب رییس شورا وظایف مدیرعامل را حداکثر به مدت یک ماه عهده دار خواهد بود.

ماده 25 وظایف و اختیارات مدیرعامل

مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی سازمان است که در کلیه واحدهای تابعه سازمان سرپرستی و نظارت داشته و مسوول حسن جریان امور و منافع و سرمایه و اموال و دارایی سازمان و اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات شورا و هیات مدیره می‌باشد و در مقابل این دو مرجع مسوول خواهد بود.

مدیرعامل از جمله دارای وظایف و اختیارات زیر است.

1 – اجرای مصوبات شورای سازمان و هیات مدیره که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن

2 – اعمال مدیریت صحیح بر کلیه امور سازمان و حفاظت اموال و دارائیهای آن

3 – همکاری با هیات مدیره در تهیه طرح تشکیلات سازمان ، آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه‌های داخلی سازمان و یا پیشنهاد اصلاح و تغییرات در آن به هیات مدیره

4 – پیشنهاد استخدام پرسنل مورد نیاز سازمان بر اساس تشکیلات مصوب و همچنین پیشنهاد میزان حقوق و مزایا و پاداش پرسنل به هیات مدیره وفق مقررات و آیین نامه های مالی و اداری و  استخدامی سازمان

تبصره : امور اداری سازمان توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی منحصرا در قالب قراردادهای پیمانکاری که با آنها منعقد می‌شود و با ذکر کارهای معین با زمان مشخص و بر اساس برنامه مصوب سالانه سازمان انجام می‌شود. بطوری که هیچ گونه تعهد استخدامی برای سازمان ایجاد نشده و کلیه تعهدات ناشی از اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی به عهده پیمانکار باشد. بدیهی است سازمان می‌تواند از خدمت کارکنان دیگر سازمانها که برابر مقررات می‌توانند به سازمان مامور خدمت شوند به صورت مامور استفاده نماید. استخدام پرسنل مورد نیاز سازمان اعم از کارگری و کارمندی به تعداد محدود و صرفا بر اساس پستهای مصوب سازمان تفضیلی که پس از تایید شورای سازمان به تصویب وزارت کشور خواهد رسید مشمول مقررات آیین نامه استخدامی شهرداریهای سراسر کشور مصوب 13/2/68 خواهد بود.

5 – تقسیم کار صحیحی بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه و اتخاذ تصمیمات انضباطی درباره کارکنان سازمان بر اساس مقررات موضوعه

6 – تهیه و تنظیم بودجه، اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالانه جهت تسلیم به هیات مدیره

7 – نصب و عزل کارکنان و اعطای مرخصی و ترفیعات بر طبق مقررات استخدامی سازمان و خلع ید و انعقاد قرارداد با اشخاصی که مسوولیت اداری سازمان را به عهده دارند.

8 – تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی و عملیاتی سازمان جهت بررسی و طرح در هیات مدیره جهت تسلیم به شورا

9 – انجام کلیه معاملات و انعقاد و مبادله قراردادهای مالی و فنی مصوب هیات مدیره با رعایت مقررات و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مصوب

10 – امضا کلیه اسناد و اوراق مالی تعهدآور، قبولی، تعهد، ظهرنویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، وصول مطالبات، پرداخت دیون و انجام هرگونه معامله اعم از خرید ، فروش، اجاره، استیجاره ، تغییر و تبدیل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غیرمنقول سازمان در برابر دیون، اجرای اسناد لازم الاجرا برحسب مورد به اتفاق مدیر امور مالی یا رییس حسابداری سازمان یا یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر سازمان بر اساس مقررات مفاد اساسنامه

تبصره : مدیر امور مالی و یا رییس حسابداری به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره و زیر نظر مدیرعامل با رعایت صرفه و صلاح سازمان و مقررات این اساسنامه و آیین نامه‌های مصوب انجام وظیفه نموده و بر درآمد و هزینه سازمان نظارت مستقیم داشته و نسبت به تنظیم دفاتر قانونی بر اساس روش دفترداری دوطرفه و ثبت حسابها اقدام و نظارت می‌نماید. مدیر عامل به اتفاق مدیر امور مالی یا رییس حسابداری ذیحساب می‌باشند.

11 – مدیرعامل حافظ منافع سازمان بوده و نمایندگی هیات مدیره را با رعایت مفاد ماده 18 اساسنامه خواهد داشت.

12 – انجام سایر اموری که طبق مفاد این اساسنامه و آئین نامه‌های مصوب یا به موجب تعهدات قانون تجارت صرفا به عهده مدیرعامل است.

13 – مدیرعامل می‌تواند با تصویب هیات مدیره به منظور تسریع در اموری جاری سازمان تمام و یا قسمتی از اختیارات تفویضی از سوی هیات مدیره را به هر یک از مسوولان سازمان تفویض نماید.

لیکن این تفویض اختیار رافع مسوولیت مدیرعامل نبوده و مسوولیت حسن اداره امور و حفظ دارائی سازمان همچنان به عهده او خواهد بود.

تبصره : مدیرعامل موظف است در مدت معذوریت یا مرخصی و یا ماموریت به ترتیب فوق عضو جانشین معین کند.

14 – مدیرعامل هر شش ماه یک بار موظف به تهیه و تسلیم صورتهای مالی و دارایی و دیون سازمان و ارائه آن به هیات مدیره می‌باشد.

15 – نمایندگی سازمان در برابر ادارات، موسسات دولتی و خصوصی به عهده مدیرعامل است.

ماده 26 مسوولیت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در برابر سازمان علاوه بر مسوولیت‌های مطروحه در اساسنامه مسوولیت وکیل در برابر موکل است.

  

منوی اصلی