صفحه نخست معرفی سازمان اساسنامه سازمان
اساسنامه سازمان حمل و نقل و ترافيك - صفحه پنج مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
فهرست محتوا
اساسنامه سازمان حمل و نقل و ترافيك
صفحه دوم
صفحه سه
صفحه چهار
صفحه پنج
تمام صفحات

 

 

 

 

فصل چهارم : بازرس (حسابرس)

ماده 27 -  شورای سازمان مکلف است یک شخص حقیقی با تحصیلات لیسانس حسابداری یا حسابرسی یا مدیریت بازرگانی و اقتصاد و یا یک شخص حقوقی متخصص در رشته مالی را به عنوان بازرس (حسابرس) برای مدت یک سال انتخاب و از طریق استانداری جهت صدور حکم به وزارت کشور معرفی ‌نماید. انتخاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع می‌باشد. در انتخاب بازرس رعایت ماده 147 قانون تجارت الزامی است.

ماده 28 وظایف بازرس

1 – هدایت و راهنمایی سازمان در امور مالی و رعایت اصول و رویه‌های اجرایی در مدیریت مالی و حسابداری به منظور حداکثر بهره برداری از اختیارات و امکانات

2 – مراقبت در تطبیق عملیات سازمان با قوانین و آیین نامه ها و هدفها و اعتبارات سازمان

3 – رسیدگی به کلیه اسناد و هزینه ها و اسناد مالی و اوراق و دفاتر سازمان و نظارت بر مسایل مربوط به عملیات و اجرای صحیح مقررات اجرای صحیح مقررات مندرج در اساسنامه و آئین نامه‌های مربوطه با توجه به بودجه مصوب سازمان و تسلیم گزارشات ماهانه به مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در صورت لزوم به رییس شورای سازمان و شهردار همراه با اظهارنظر صریح

4 – رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و سایر گزارشات سالانه سازمان و امضای آنها و تسلیم آن 15 روز قبل از تشکیل جلسه شورا به رئیس شورا و رئیس هیات مدیره

5 – رسیدگی به حسابهای سازمان هر ماه یکبار و ارسال نسخه‌ای از نتیجه بررسی جهت اطلاع و اقدام لازم به مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

6 – همکاری با بازرسان و حسابرسان وزارت کشور

تبصره 1 : چنانچه وزارت کشور در نتیجه بازرسی، عملیات هر یک از اعضا هیات مدیره یا مدیرعامل را مغایر مقررات تشخیص دهد مراتب را به شورای سازمان منعکس می‌نماید. رئیس شورا موظف است حداکثر به فاصله 15 روز از دریافت نامه نسبت به تشکیل جلسه فوق العاده شورا اقدام و موضوع را در جلسه مطرح و نتیجه را مستدلا اعم از آنکه منجر به ابقا و یا عزل عضو هیات مدیره یا مدیرعامل شود بلافاصله به وزارت کشور گزارش نماید.

تبصره 2 :مدیر عامل و هریک از اعضای هیات مدیره و همچنین کلیه کارکنان سازمان موظفند هر موقع و هر نوع توضیح شفاهی و یا کتبی و یا هر گونه مدارک و یا اوراقی را که بازرس (حسابرس) سازمان و یا بازرسان و حسابرسان وزرات کشور بخواهند بلافاصله در اختیار آنها بگذارند بازرسی و مطالبه اسناد و مدارک باید به نحوی باشد که به امور جاری سازمان لطمه وارد نسازد.

7 – رسیدگی به هرگونه اقدامات مالی سازمان به منظور حصول اطمینان از اینکه درآمد صحیح وصول و هزینه‌ها با رعایت مقررات بودجه مصوب و صرفه و صلاح سازمان انجام گرفته است.

8 – بررسی و اظهارنظر نسبت به بودجه های پیشنهادی به شورا در هر دوره مالی و ارسال نسخه‌ای از گزارشات خود راجع به امور سازمان به وزرات کشور.

9 – چنانچه بازرس (حسابرس) برای انجام وظایف خود رسیدگی به امور سازمان یا اسناد مالی و دفاتر سازمان را لازم بداند با توجیه کافی برای انجام آنها از متخصصین مربوط به حد اعتبارات مصوب دعوت به همکاری می‌نماید.

10 - گزارش هرگونه ابهام یا ایراد در حسابها یا روشهای مالی و عملیاتی سازمان به طور کتبی به شورای سازمان و اعلام مواردی که نیاز به طرح در شورای سازمان ندارد به هیات مدیره و مدیرعامل جهت اصلاح.

11 - انجام سایر اموری که در اساسنامه به عهده بازرس (حسابرس) محول شده است.

تبصره : بازرس (حسابرس) حق مداخله مستقیم در امور اداری و معاملات سازمان را ندارد ولی می‌تواند نظرات خود را کتبا به مدیرعامل و هیات مدیره و شورای سازمان ابلاغ نماید.

12 – تصمیمات و اقدامات بازرس (حسابرس) بایستی در دفتر مخصوص با قید تاریخ ثبت و امضا شود. شورا و هیات مدیره سازمان در مواقع لزوم می‌تواند بازرس (حسابرس) را دعوت نماید تا برای بررسی مسایل با آنان تشکیل جلسه دهد.

13- سایر وظایف و اختیارات و مسئولیتهای بازرس (حسابرس) بنحوی است که در قانون تجارت مقرر گردیده است.

ماده 29 - در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس (حسابرس) جهت انجام وظیفه محوله، شورای سازمان بلافاصله وفق مقررات ماده 27 اقدام خواهد کرد.


فصل پنجم : مقررات مختلف

ماده 30 سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال تا آخر اسفندماه همان سال خواهد بود. استثنائا اولین سال مالی از تاریخ تاسیس تا پایان اسفند همان سال می‌باشد.

ماده 31 هیات مدیره موظف است همه ساله ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان تفریغ بودجه سازمان را تهیه و یک نسخه از آن را با همراه با گزارش عملکرد تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال بعد برای رسیدگی به حسابرس و ناظر قانونی تسلیم نماید.

تبصره : شورای سازمان جهت رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و سایر صورتهای مالی بایستی حداکثر تا اول تیرماه هر سال به درخواست رئیس هیات مدیره از طرف رئیس شورا دعوت و تشکیل جلسه دهد و حداکثر تا آخر تیرماه شورا موظف است نظریه قطعی خود را  برای تصویب شورای اسلامی شهر اعلام نماید.

ماده 32 برنامه کار و بودجه سال آتی سازمان باید حداکثر تا 15 دی ماه هر سال برای بررسی و تصویب  هیات مدیره توسط مدیرعامل ارائه و تا آخر دیماه برای تصویب نهایی به شورای سازمان تسلیم شود و شورای سازمان رسیدگی به بودجه را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال خاتمه خواهد داد.

تبصره : دوره عمل بودجه مصوب هر سال تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و هزینه‌های پرداخت نشده و تعهداتی که تا آخر اسفندماه هرسال تخصیص یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 33 کلیه درآمدهای سازمان در حسابی نزد بانک ملی شعبه مشهد واریز خواهد شد با این قصد که برداشت از این حساب صرفا جهت واریز به حساب هزینه‌ها که جداگانه نزد همین بانک یا شعبات آن با اطلاع شورای سازمان افتتاح می‌شود با صدور چک و با امضا مدیرعامل و مدیر امور مالی یا رییس حسابداری مقدور خواهد بود.

تبصره : افتتاح و مسدود نمودن حساب در شعب بانک مورد نظر توسط دارندگان امضا با تصویب هیات مدیره و معرفی رییس هیات مدیره خواهد بود.

ماده 34 کلیه مکاتبات سازمان با امضای مدیرعامل سازمان و در غیاب او به امضای جانشین وی که با اطلاع هیات مدیره تعیین می‌شود و مهر سازمان معتبر خواهد بود.

ماده 35 تعیین میزان ذخیره مالی که بایستی کمتر از 5% سود ویژه نباشد به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای سازمان

ماده 36 - چنانچه مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده بر اساس قانون شهرداری و قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری مربوطه عمل خواهد شد.

ماده 37 : هیات مدیره مکلف است هرسال یک بیستم از سود ویژه سازمان را تا رسیدن به یک دهم سرمایه ذخیره نماید. تعیین میزان سایر ذخایر مالی به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای سازمان خواهد بود.

ماده 38 کلیه آگهی‌ها و اطلاعیه‌های سازمان در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار درج خواهد شد.

ماده 39 دخل و تصرف در وجوه و اموال سازمان به منزله دخل و تصرف در وجوه اموال عمومی و شهرداری بوده و متخلفین بر طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

ماده 40 - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تفریغ بودجه و عملکرد هیات مدیره به منزله تسویه حساب مدیران برای آن دوره مالی خواهد بود.

ماده 41 این اساسنامه در 17 صفحه مشتمل بر پنج فصل و 41  ماده و 32 تبصره و 106  بند در تاریخ  ............. مستند به ماده 84 قانون شهرداری و بند پانزده ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 به تایید رسیده و مورد موافقت می‌باشد. و کلیه صفحات آن با با قید شماره و تاریخ تصویب ممهور به مهر وزارت کشور و منقش به مهر برجسته اداره کل امور شهرداریها می‌باشد.ج/6

 

سید عبدالواحد موسوی لاری

وزیر کشور 

منوی اصلی