سالهای 89 الی 90 مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

عناوین پروژه های عمرانی در سازمان ترافیک طی سالهای 1389 الی 1390

ردیف

عنوان پروژه

مقدار واحد مبلغ هزینه شده (میلیون ریال) محل اجرا سال اجرا
1 یکنواخت سازی تقاطع های فرماندهی 9 تقاطع 695 سطح شهر 89
2 نصب چراغ فرماندهی در تقاطع های جدید 17 تقاطع 286 سطح شهر 89
3 خرید پایه فریم دستکدار و ایستاده برای اصلاح تقاطع های موجود و نصب در تقاطع های جدید 160 عدد 375 سطح شهر 89
4 خرید و نصب شمارشگر معکوس زمانی و سیستم یدک 100 دستگاه 411 سطح شهر 89
5 خرید و نصب دستگاه یا دوربین با قابلیت شمارش خودرو
5 دستگاه 816 سطح شهر
89
6 خرید و نصب سیستم نظارت تصویری
23 دستگاه 6296 سطح شهر 89
7 خرید و نصب دوربین ثبت تخلفات سرعت
16 سیستم 2958 سطح شهر
89
8 خرید و نصب سیستم SCATS و تجهیزات یدک 11 دستگاه 3377 سطح شهر 89
9 سنسور گذاری در تقاطعهای فرماندهی 3340 متر 686 سطح شهر 89
10 خرید و نصب UPS برای سیستم های فرماندهی 21 سیستم 486 سطح شهر 89
11 تعمیر و نگهداری تجهیزات مرکز کنترل 12 ماه 2460 سطح شهر 89
12 اجرای شبکه فیبر نوری 6 کیلومتر 2424 سطح شهر 89
13 خط کشی محوری با رنگ سرد 728206 متر طول 3342 سطح شهر 89
14 خط کشی محوری با رنگ گرم 330365 متر طول 3276 سطح شهر 89
15 خط کشی دو جزئی 4370 متر مربع 766 سطح شهر 89
16 سرویس نگهداری تجهیزات و علائم ترافیکی 7450 عدد 4784 سطح شهر 89
17 خرید و نصب تابلو بالاسری 95 متر مربع 865 سطح شهر 89
18 خرید و نصب تابلو اطلاعاتی 997 عدد 1416 سطح شهر 89
19 خرید و نصب گاردریل 9 کیلومتر 3750 سطح شهر 89
20 خرید و نصب نرده 3 کیلومتر 1250 سطح شهر 89
21 اجرای مسیر ویژه دوچرخه 4 کیلومتر 1973 سطح شهر 89
22 تعمیر و تجهیز مراکز معاینه فنی 1 مورد 2350 سطح شهر 89
23 خریداری و نصب پارکینگ های عمومی مکانیزه 112 جایگاه 15354 سطح شهر 89
24 خرید و نصب گاردریل 23 کیلومتر 15811 سطح شهر 90
25 خرید و نصب نرده 41 کیلومتر 20428 سطح شهر 90
26 خط کشی محوری با رنگ سرد 1317800 متر طول 7177 سطح شهر 90
27 خط کشی محوری با رنگ گرم 764911 متر طول 19935 سطح شهر 90
28 خط کشی دوجزئی 30006 متر مربع 10205 سطح شهر 90
29 اجرای مسیر ویژه دوچرخه 17 کیلومتر 3878 سطح شهر 90
30 خرید و نصب تابلو بالاسری 379 متر مربع 13453 سطح شهر 90
31 خرید و نصب تابلو اطلاعاتی 2100 عدد 4050 سطح شهر 90
32 خرید و نصب تابلوهای انتظامی و اخباری 5000 عدد 4950 سطح شهر 90
33 سرویس و نگهداری تجهیزات و علائم ترافیکی 5047 عدد 4631 سطح شهر 90
34 یکنواخت سازی تقاطع های فرماندهی 28 تقاطع 5859 سطح شهر 90
35 تجهیز تقاطع ها به چراغ چشمک زن خورشیدی 50 عدد 1188 سطح شهر 90
36 تجهیز تقاطع ها به چراغ فرماندهی 18 تقاطع 3165 سطح شهر 90
37 خرید و نصب دوربین نظارت تصویری 15 دستگاه 3852 سطح شهر 90
38 خرید و نصب تابلو پیام متغیر 85 متر مربع 4248 سطح شهر 90
39 خرید و نصب دوربین ثبت تخلفات 17 سیستم 15380 سطح شهر 90
40 توسعه شبکه فیبر نوری 10 کیلومتر 6270 سطح شهر 90
41 خرید و نصب SCATS در تقاطع ها 12 سیستم 3420 سطح شهر 90
42 اجرای سنسورگذاری در تقاطع ها 6000 متر 1500 سطح شهر 90
43 خرید و نصب سیستم UPS 30 سیستم 900 سطح شهر 90
44 بهینه سازی زمانبندی تقاطعهای فرمانهدی 12 ماه 1687 سطح شهر 90
45 تعمیر و نگهداری تجهیزات مرکز کنترل 12 ماه 5134 سطح شهر 90
46 بازرسی ایمنی ترافیک 100 کیلومتر 4270 سطح شهر 90
47 خرید و نصب پارکینگ عمومی مکانیزه 124 جایگاه 52961 سطح شهر 90
48 سرویس و نگهداری پارکینگ های مکانیزه 95 جایگاه 8761 سطح شهر 90
49 ساخت کیوسک نگهبانی 10 عدد 821 سطح شهر 90
50 ساخت و نصب پل عابر پیاده 2 عدد 2484 سطح شهر 90
 

منوی اصلی