سالهای 91 الی 92 مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

عناوین پروژه های عمرانی در سازمان ترافیک طی سالهای 1391 الی 1392

ردیف

عنوان پروژه

مقدار واحد مبلغ هزینه شده (میلیون ریال) محل اجرا سال اجرا
1 اجرای خط کشی محوری
1967994 متر طول
20698 سطح شهر 91
2 اجرای خط کشی غیر طولی
70127 مترمربع 13277 سطح شهر 91
3 اجرای مسیر ویژه دوچرخه
11.5 کیلومتر 4480 سطح شهر 91
4 خرید و نصب تابلو بالا سری 293 مترمربع 8609 سطح شهر 91
5 خرید و نصب تابلو اطلاعاتی 1326 عدد 600 سطح شهر 91
6 خرید و نصب نرده 1.5 کیلومتر 6507 سطح شهر 91
7 راه اندازی پارک ترافیک (پیشرفت 22 درصد) 0.22 محل 2486 سطح شهر 91
8 خرید و نصب گاردریل 15 کیلومتر 15183 سطح شهر 91
9 خرید و نصب آسانسور 2 محل 6470 سطح شهر 91
10 تعمیر و بازسازی تجهیزات ایمنی 20300 عدد 13750 سطح شهر 91
11 یکنواخت سازی تقاطع های فرماندهی 8 تقاطع 2500 سطح شهر 91
12 تجهیز تقاطع ها به چراغ فرماندهی 15 تقاطع 4620 سطح شهر 91
13 تجهیز تقاطع ها به چراغ چشمکزن خورشیدی 70 عدد 2500 سطح شهر 91
14 خرید و نصب تابلو انتظامی 9000 عدد 500 سطح شهر 91
15 خرید و نصب سرعتگیر 1159 متر 326 سطح شهر 91
16 خرید و نصب دوربین نظارت تصویری 40 دستگاه 11500 سطح شهر 91
17 خرید و نصب تابلو پیام متغیر 70 مترمربع 8845 سطح شهر 91
18 خرید و نصب سیستم SCATS و تجهیزات یدک 8 سیستم 4500 سطح شهر 91
19 خرید و نصب UPS برای سیستم های فرماندهی 26 سیستم 2700 سطح شهر 91
20 بهینه سازی و زمانبندی تقاطع ها 12 ماه 3080 سطح شهر 91
21 توسعه شبکه فیبر نوری 12 کیلومتر 5850 سطح شهر 91
22 تعمیر و نگهداری تجهیزات مرکز کنترل 12 ماه 6289 سطح شهر 91
23 خرید و نصب پارکینگ عمومی مکانیزه 548 جایگاه 133812 سطح شهر 91
24 سرویس و نگهداری پارکینگ های مکانیزه 427 جایگاه 6311 سطح شهر 91
25 خط کشی محوری با رنگ سرد 433930 متر طول 8700 سطح شهر 92
26 خط کشی محوری با رنگ گرم 451722 مترطول 18000 سطح شهر 92
27 خط کشی دوجرئی 14547 مترمربع 10944 سطح شهر 92
28 اجرای مسیر ویژه دوچرخه 6 کیلومتر 6500 سطح شهر 92
29 خرید و نصب تابلو بالاسری 1123 مترمربع 17202 سطح شهر 92
30 خرید و نصب تابلو اطلاعاتی 200 عدد 1598 سطح شهر 92
31 خرید و نصب گاردریل 9 کیلومتر 16449 سطح شهر 92
32 خرید و نصب نرده 605 متر 3084 سطح شهر 92
33 خرید و نصب هندریل 1 کیلومتر 1028 سطح شهر 92
34 نصب پایه تابلو محدوده طرح ترافیک 17 محل 3392 سطح شهر 92
35 راه اندازی پارک ترافیک (پیشرفت 65 درصد) 0.65 محل 6000 سطح شهر 92
36 خرید و نصب آسانسور 1 محل 12000 سطح شهر 92
37 نصب پلکان و رنگ آمیزی پل عابر پیاده 7 محل 3000 سطح شهر 92
38 تعمیر و تعویض کاور پله برقی 500 مترمربع 4000 سطح شهر 92
39 خرید و نصب تسمه آسانسور 530 متر مربع 2560 سطح شهر 92
40 تعمیر و بازسازی تجهیزات ایمنی 60890 عدد 22750 سطح شهر 92
41 یکنواخت سازی تقاطع های فرماندهی 4 تقاطع 2500 سطح شهر 92
42 تجهیز نقاط حادثه خیز به چراغ فرماندهی 10 تقاطع 3500 سطح شهر 92
43 تجهیز تقاطع ها به چراغ چشمکزن 100 فانوس 5089 سطح شهر 92
44 خرید و نصب دوربین نظارت تصویری 7 سیستم 4150 سطح شهر 92
45 خرید و نصب تابلو پیام متغیر 65 مترمربع 13980 سطح شهر 92
46 خرید و نصب SCATS در تقاطع ها 6 دستگاه 6500 سطح شهر 92
47 خرید و نصب UPS برای سیستم های فرماندهی 28 سیستم 4000 سطح شهر 92
48 بهینه سازی و زمانبندی تقاطع ها 11 ماه 3393 سطح شهر 92
49 توسعه شبکه فیبر نوری 11 کیلومتر 10520 سطح شهر 92
50 سنسورگذاری در تقاطعهای فرماندهی 5560 متر 1000 سطح شهر 92
51 تعمیر و نگهداری تجهیزات مرکز کنترل 11 ماه 6592 سطح شهر 92
52 احداث پارکینگ مکانیزه عمومی 100 جایگاه 6000 سطح شهر 92
53 احداث پارکینگ عمومی جنت (در حال ساخت) 146 جایگاه 17000 جنت 92
54 سرویس و نگهداری پارکینگ مکانیزه 210 جایگاه 4300 سطح شهر 92
55 تسطیح پارکینگ عمومی 5 پارکینگ 1108 سطح شهر 92
 

منوی اصلی