صفحه نخست
شرایط احراز معاینه فنی خودرو مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل


ردیف موارد ظاهری مورد بررسی خودرو
موارد مردود
قبول با ارائه توضیحات
1

شیشه جلو

ترک بیش از 30 سانتی متر در مسیر جاروب برف پاک کن ها
سنگ خوردگی که منجر به برش شیشه نشده باشد
2

شیشه عقب

عدم وجود شیشه عقب
شکستگی، ترک، سنگ خوردگی
3 چراغ خطر عقب شکستگی، عدم عملکرد ترک جزئی
4 چراغ دنده عقب شکستگی، عدم عملکرد سوختن یکی از دو لامپ
5 چراغ راهنمایی عقب شکستگی، عدم عملکرد -
6 چراغ راهنمایی جلو شکستگی، عدم عملکرد -
7 چراغ زیر، عقب و جلو
شکستگی، عدم عملکرد -
8 چراغ نمره عقب
شکستگی، عدم عملکرد سوختن یکی از دو لامپ
9 سپر جلو
غیر استاندارد
دفرمه شدن
10 سپر عقب
غیر استاندارد
ذفرمه شدن
11 اطاق خودرو دفرمه شدن قطعه ای در بدنه پوسیدگی کف، له شدگی جزئی
12 رنگ خودرو، آفتاب زده، ریخته، دو رنگ قطعه ای در بدنه رنگ نشده باشد آفتاب زدگی
13 اگزوز پوسیدگی، عدم وجود منبع آخر، غیر استاندارد -
14 روغن ریزی - روغن ریزی از زیر خودرو
15 سیبک و بوشها - سلامت نبودن بوش، لقی سیبک ها
16 پولوس ها و گردگیر - پارگی گردگیر، خروج گیریس
17 فرمان - پارگی گردگیر فرمان
18 شاسی دفرمه شدن، له شدن و پوسیدگی شاسی -
19 آینه های جانبی و داخل سالن عدم وجود آینه داخل سالن و جانبی سمت راننده عدم وجود آینه جانبی سمت کمک راننده
20 برف پاک کن ها و شیشه شور عدم عملکرد برف پاک کن یا شیشه شور ترک منبع شیشه شور، خرابی جزئی تیغه برف پاک کن
21 باربند غیر استاندارد با ارتفاع بیش از دو برابر ارتفاع خودرو -
22 برق سهم کارکرد و یا صدای ناهنجار و یا ضعیف -
23 تایرها پوسیدگی، صاف بودن آج تایر در حالتی که در مشاهده چشمی به نظر آید آج تایر در حد 40% باقی باشد